kiwa inspecta
Käytämme evästeitä

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Hyväksyn
Lisätietoa evästeistä

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus

14. toukokuuta 2021

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus

Standardin SFS 6002 tarkoituksena on edistää yleistä sähkötyöturvallisuutta ja varmistaa sähkötöiden turvallisuus mm. edellyttämällä sähkötyön tekemiseen asianmukaista pätevyyttä ja asettaa vaatimukset turvallisesta sähkölaitteistojen käytöstä. Sähköturvallisuuskortti on SFS 6002 standardin mukainen.

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuusstandardin perustana toimii CENELEC:in SFS-EN 50110 - standardi. Standardi määrittelee sähkötyöturvallisuuden vaatimukset ja käytännöt. Standardi SFS6002 määrittelee millä tavalla sähkötyöturvallisuuden vaatimukset tulee toteuttaa yrityksissä.

Mihin standardia SFS 6002 sovelletaan?

SFS6002 standardi asettaa vaatimukset sähkölaitteistojen käyttöön sekä sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä työskentelyyn.

Standardin vaatimukset koskettavat kaikkea sähkölaitteistojen asennustöitä, käyttämistä sekä kunnossapitoa sähkölaitteistoissa ja niiden läheisyydessä. Standardi ulottuu koskemaan kaikkea sähkötyötä tai sähkölaitteiston (kuten ilmajohdon tai maakaapelin) läheisyydessä tapahtuvaa työtä aina silloin kun on olemassa sähköisen vaaran riski.

Mihin standardia SFS 6002 ei sovelleta?

Standardi ei kuitenkaan ulotu koskemaan sähkölaitteistoja ja -laitteita käyttäviä maallikoita, mikäli kyseiset sähkölaitteet ja -laitteistot on asennettu ja rakennettu maallikoiden käytettäviksi ja ne täyttävät niitä koskevien standardien vaatimukset.

Standardia SFS6002 ei ole erityisesti laadittu sovellettavaksi alla lueteltuihin kohteisiin. Jos ei kuitenkaan ole olemassa muita sääntöjä tai menettelyjä, tämän standardin periaatteita voidaan soveltaa niihin.

 • Ilma-alukset ja ilmatyynyalukset, jotka liikkuvat omalla voimallaan (kansainväliset ilmailulait ohittavat kansallisen lainsäädännön)
 • merellä omalla voimallaan tai ulkopuolisessa ohjauksessa kulkevat alukset (kansainväliset merilait ohittavat kansallisen lainsäädännön)
 • elektroniset televiestintä- ja tietojärjestelmät
 • elektroniset instrumentointi-, säätö- ja automaatiojärjestelmät
 • hiilikaivokset ja muut kaivokset
 • kansainvälisen merilain alaiset meritekniset asennukset
 • ajoneuvojen sähkölaitteet
 • sähkörautatiet mukaan lukien junat
 • kokeelliset sähköiset tutkimustyöt 

Sähkötyö­turvallisuus SFS 6002 - turvallinen toiminta sähkötöissä

Ennen kuin sähkölaitteistossa tehdään mitään käyttötoimenpiteitä tai töitä, on arvioitava sähköiset riskit. Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 turvallisuusmääräykset koskevat kaikkea käyttöä, asennusta ja kunnossapitoa sähkölaitteistoissa ja niiden läheisyydessä.


Sähkö­turvallisuusstandardin henkilöstöä koskevat vaatimukset

Kaikkien henkilöiden, jotka osallistuvat työhön sähkölaitteistossa tai sen läheisyydessä, on oltava opastettuja työtä koskeviin säädöksiin, vaatimuksiin ja yrityksen ohjeisiin. Mikäli työsuoritus on pitkäaikainen tai muuten erityisen vaativa, ohjeet on kerrattava työn aikana. Henkilöiltä pitää vaatia näiden säädösten, vaatimusten ja ohjeiden noudattamista.

Henkilöstön on käytettävä työskentelypaikkaan ja -olosuhteisiin sopivia vaatteita. Tämä voi sisältää sopivankokoisen vaatetuksen tai henkilönsuojaimien käytön. Työssä on myös noudatettava asiaankuuluvia säädöksiä, vaatimuksia ja ohjeita.

Kansallisessa lainsäädännössä voi olla erityisiä pätevyysvaatimuksia. Mikäli ammattitaitovaatimuksia ei kansallisesti ole määritelty, voidaan pätevyyden arvioinnissa käyttää seuraavia perusteita:

 • sähköalan perustiedot
 • kokemus sähkötöistä
 • tiedot laitteistosta, jossa työskennellään ja käytännön kokemus tästä työstä
 • käsitys sellaisista vaaratekijöistä, joita voi työn aikana ilmetä ja toimenpiteistä, joita pitää noudattaa
 • kyky tunnistaa kaikissa tilanteissa, onko työn jatkaminen turvallista.

Työn vaativuus on arvioitava ennen työn aloittamista, jotta työhön valitaan oikeat ammattihenkilöt, opastetut henkilöt tai maallikot. Sähkötöiden johtajan tulee huolehtia siitä, että sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja opastettu tehtäviinsä.

Työtä, johon tarvitaan sähköisen vaaran tai vammojen välttämiseksi teknistä tietoa tai kokemusta, saa tehdä vain henkilö, jolla on riittävästi tietoa ja kokemusta, tai työ on tehtävä tarvittavalla tavalla valvottuna.

Sähkötyöt tehdään vain erikseen määritellyllä ja merkityllä alueella. Sähkölaitteistoissa tai sen läheisyydessä tehtävälle työlle on varattava riittävästi työskentelytilaa sekä turvalliset kulkureitit ja valaistus.

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan on opastettava kaikkia työhön osallistuvia henkilöitä myös niistä vaaroista, joita henkilöt eivät voi välittömästi havaita. Kohteessa olevilta vaaratekijöiltä tulee suojautua ja ehkäistä henkilöstön vammoja, jotka voivat aiheuttaa mekaaniset laitteet, kaatuminen tai painejärjestelmä.


Työkalut ja henkilökohtaiset suojaimet

Työkaluja, laitteita ja varusteita tulee käyttää aina valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Niiden tarkoitus on tehdä sähkölaitteiston käyttö ja työskentely sähkölaitteistossa turvalliseksi.

Varusteet on pidettävä käyttökunnossa, tarkoittaen määrävälein tehtäviä silmämääräisiä tarkastuksia ja tarvittavia sähköisä testejä.


Hätätoimenpiteet ja ensiapuvalmius

Sähkötyön turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön pitää kehittää ja ottaa käyttöön hätätoimenpiteet sähkötapaturmien ja onnettomuuksien varalta.

Riittävällä määrällä sähkölaitteistojen ja laitteistojen lähellä töitä tekeviltä henkilöiltä tulee löytyä tarvittava koulutus ja tiedot, jotta he voivat tarvittaessa antaa ensiapua palovammoihin ja sähköiskuihin.

Standardin suositus on, että työpaikalla on näkyvillä työntekijöille ohjetauluja, joissa jaetaan ensiapu- ja turvallisuusohjeita.

Standardin sääoloja koskevat lisävaatimukset

Jos esiintyy sähkötöille haitallisia ympäristön olosuhteita, kuten rankkasadetta, salamointia, kovaa tuulta, sankkaa sumua tms, työn aloittamista on siirrettävä ja jatkamista rajoitettava.

Työt ukkoselle alttiiden johtimien ja niihin liittyvien laitteiden kanssa tulee lopettaa heti ukkosen lähestyessä, mikäli se on tarpeen vaaran välttämiseksi. Käytönjohtajalle tulee tehdä ilmoitus säätilan muutoksesta.Työt tulee lopettaa myös silloin jos näkyvyys työkohteessa muuttuu huonoksi, uusia töitä ei tule aloittaa jos työkohteessa on huono näkyvyys.Työkohde täytyy myös tehdä turvalliseksi ja estää mahdolliset vahingot.


Käyttötoimenpiteet

Käyttötoimenpiteillä tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka muuttavat laitteiston sähköistä tilaa.

Käyttötoimenpiteitä on kahdenlaisia:

 • Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa sähkölaitteiston sähköistä tilaa, käyttää laitetta, kytkeä, erottaa, käynnistää tai pysäyttää laite. Nämä toimenpiteet tulee tehdä riskittömästi
 • Laitteiston kytkentä tai erottaminen työskentelyä varten.

Maallikko voi suorittaa pienoisjännite ja pienjännitelaitteistossa sellaisia käyttötoimenpiteitä, jotka tehdään laitteiston ollessa kosketussuojattu.

Opastettu henkilö voi Maallikon suorittamien toimenpiteiden lisäksi, tehdä toimenpiteitä myös pienjännitelaitteistossa, jos riski koskettaa tahattomasti lähellä olevia jännitteisiä osia on poistettu.

Sähkötyön ammattihenkilö voi tehdä käyttötoimenpiteitä myös rakenteissa, joissa käsittelykohteen lähellä olevia jännitteisiä osia ei ole suojattu koskettamiselta.

Sähkö­turvallisuuskortti SFS 6002

Sähköturvallisuuskortti -koulutuksen velvoite pohjautuu SFS 6002 standardiin, sekä  sähköturvallisuuslakiin 1135/2016. Velvoitteen piiriin kuuluu kaikki sähköalalla työskentelevät henkilöt. Velvoite koskee seuraavia henkilöitä esimiehet ja asentajat, sekä asiantuntijat seuraavissa tehtävissä: suunnittelu, käyttötoiminta, työnjohto, opetus, työnjohto, käyttötoiminta, sekä muut sähköalan ammattilaisten asiantuntijatehtävät. Sähköturvallisuuskoulutus sopii lisäksi sähköalaa opiskelijoille, automaatio ja instrumentointialan henkilöille ja suunnittelijoille soveltuu myös suunnittelijoille, automaatio- ja instrumentointialan henkilöille sekä sähköalaa opiskeleville.


SFS 6002 koulutus verkossa

Standardin mukaisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen voi suorittaa myös omaan tahtiin verkossa. Verkkokoulutuksen kesto on noin 4 tuntia ja siitä saa tismalleen saman pätevyyden kuin 8 tunnin luokassa suoritettavasta Sähkötyöturvallisuuskortti -koulutuksesta.

Verkkokoulutusta on helppo suorittaa silloin, kun muut työt sen sallivat. Verkko-opiskelussa jokainen voi räätälöidä itselleen mieluisimman oppimiskokemuksen. Osa suorittaa koulutuksen mieluiten kotisohvalla ja osa vaikka laiturin nokassa. Sinä itse päätät missä, milloin ja miten suoritat verkkokoulutuksen.

Verkkokoulutus on sähköturvallisuuslain 1135/2016 83 ja sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 mukainen, täyttäen näissä asetut vaatimukset sähköturvallisuuskoulutuksesta. Koulutus sisältää mm:

 • sähkön aiheuttamat vaarat
 • sähköstä johtuvat tapaturmat
 • sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset

SFS 6002 sähköturvallisuuskortti ja sen voimassaoloaika

Hyväksytyn suorituksen jälkeen kurssilaiset saavat ladattavan PDF-todistuksen, ja postitettuna SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskortin postitettuna kotiin. Sähkötyöturvallisuuskortin voimassaoloaika on 5 vuotta  suorituksesta. Kortti ja todistus kuuluvat koulutuksen hintaan.

Sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 - standardin ohjeet työmene­telmistä

Ennen työn aloittamista tulee sähkötöihin liittyvät työvaiheet suunnitella etukäteen. Töiden aloittamisen, pysäyttämisen tai lopettamisen valtuuttaa sähkölaitteiston käytöstä vastaava henkilö. Sähkölaitteiston käytöstä vastaava henkilö voi myös delegoida tämän vastuun sähköturvallisuuden työnaikaiselle valvojalle.

Työmenetelmät jaetaan SFS 6002 -standardissa kolmeen luokkaan: jännitetyö, työ jännitteisten osien läheisyydessä työ jännitteettömänä.


Jännitetyö

Jännitetyöllä tarkoitetaan on pien- ja suurjännitteellä tehtävää sähkötyötä, jossa työntekijän  tarkoituksena on koskettaa jännitteistä osaa jännitetyökaluilla tai työntekijän kehonosa, laitteet,varusteet tai työkalut ovat jännitetyöalueen sisäpuolella. Jännitetöiden tekemiseen tarvitaan siihen koulutettu ammattilainen.


Työ jännitteisten osien läheisyydessä

Työ jännitteisten osien läheisyydessä tarkoittaa, että työntekijä on lähialueen sisällä tai työntekijän kehonosa, laitteet, varusteet tai työkalut ulottuvat lähialueella, muttei jännitetyöalueelle.

Työskenneltäessä jännitteisten osien läheisyydessä lähityön työntekijöiden turvallisuus taataan  tilapäisillä eristesuojille tai varmistamalla riittävä etäisyys jännitteisistä osista.

Jännitteisten osien läheisyydessä työskennellessä, on erityisen tärkeää, että työntekijöillä on riittävät tiedot ja osaaminen seuraavista aiheista:

 • sähkön vaarallisuus
 • toimenpiteet sähkötapaturman sattuessa
 • sähkötilaan pääsyä ja laitteiden käyttöä koskevat kiellot
 • sähkötiloissa liikkuminen ja työskentely.

Opastamisesta vastaa yleensä käytönjohtaja tai sähkötöiden johtaja


Työ jännitteettömänä

Työskentely jännitteettömänä tarkoittaa, että työkohteessa oleva jännite on nolla tai lähellä nollaa eli siinä ei ole jännitettä eikä varausta.

Työkohteen jännitteettömyys varmistetaan sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 mukaisesti seuraavilla toimenpiteillä:

 • Sähkölaitteiston täydellinen erottaminen
 • Jännitteen kytkemisen estäminen
 • Todetaan laitteiston jännitteettömyys
 • Työmaadoitus
 • Suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta

Sähkölaitteistoon saa saa kytkeä jännitteen vasti, kun työkohteessa on lopetettu työskentely.

Lue lisää