kiwa inspecta
Käytämme evästeitä

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Hyväksyn
Lisätietoa evästeistä

Sähkötyöturvallisuus | Lainsäädäntö ja vastuut

7. kesäkuuta 2021

Sähkötyöturvallisuus | Lainsäädäntö ja vastuut

Sähkötöiden tekeminen on Suomessa säänneltyä toimintaa. Sähköturvallisuusmääräyksien noudattamista valvoo sähköturvallisuusviranomainen eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Muutamia erikseen säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta sähkötyötä saa tehdä vain Tukesin urakoitsijarekisteriin ilmoittautunut sähköurakoitsija. Sähkötyöturvallisuuskortti-koulutus vastaa SFS 6002 standardin koulutuvaatimukseen. Seuraavassa aihealueessa tutustutaan tarkemmin sähkötöihin liittyvään lainsäädäntöön sekä sähkötyöhön liittyviin määritelmiin ja vastuunjakoon.

SFS 6002 sähköalaan liittyvää lainsäädäntöä

Kuva: Sähköalaan liittyvää lainsäädäntöä

Sähköalaa ja sähkötöiden turvallisuutta ohjaavat lukuisat lait, asetukset ja direktiivit. Sähköturvallisuuslainsäädäntö uudistui loppuvuonna 2016 ja sähköalan tärkeimmät säädökset keskitettiin sähköturvallisuuslakiin ja sen nojalla annettuihin asetuksiin.

sfs

Kuva: Sähkötyöturvallisuutta ohjaavat standardit

Sähkötyöturvallisuuden osalta Suomessa noudatetaan standardia SFS 6002, pienjännitesähköasennusten osalta standardia SFS 6000 sekä suurjännitesähköasennusten ja ilmajohtojen osalta standardia SFS 6001. 

SFS 6002 -standardi asettaa vaatimukset turvalliseen sähkölaitteistojen käyttöön ja niiden läheisyydessä työskentelyyn. Nämä vaatimukset koskevat kaikkea käyttöä, asennusta ja kunnossapitoa. 

SFS EN 50191 -standardi soveltuu pysyvien ja tilapäisten sähköisten testauslaitteistojen asentamiseen ja käyttöön.

sfs 6002 sähkötyöturvallisuus standardi

Kuva: Standardia sovelletaan myös muihin kuin sähköalan töihin

Olennaiset sähkötyön turvallisuusvaatimukset tulevat täytettyä, kun noudatetaan sähkötyöturvallisuusstandardia SFS 6002. Standardia sovelletaan kaikkeen sähkölaitteistojen käyttö- ja ohjaustoimintaan sekä työntekoon sähkölaitteistoissa ja niiden lähellä.  Standardia sovelletaan siis myös muihin kuin sähköalan töihin, jos työssä on sähkön aiheuttamaa vaaraa.


Määritelmiä

Tutustutaan nyt tarkemmin muutamiin sähkötyöhön liittyviin käsitteisiin, joiden hallitseminen auttaa ymmärtämään lainsäädäntöön ja vastuunjakoon liittyviä ohjeita.

Sähkötyö

sfs 6002 sähkötyö

Kuva: Sähkötöihin kuuluu myös sähkölaitteistossa tai sen läheisyydessä tehtävät työt.

Sähkötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteen korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteiston rakennus-, korjaus- ja huoltotöitä. Sähkötyöturvallisuusstandardi määrittelee sähkötyön työksi sähkölaitteistossa tai sen läheisyydessä. Sellaisia töitä ovat mm. testaus ja mittaus, korjaus, vaihtaminen, muuttaminen, laajentaminen, asentaminen ja tarkastaminen.


Jännitetyö

Jännitetyöhön liittyvät käsitteet jännitetyö ja työskentely jännitteisten osien läheisyydessä. Jännitetyö on työtä, jossa työn tekijä tarkoituksellisesti joko koskettaa jännitteistä osaa tai ulottuu jännitetyöalueelle joko kehonsa osilla tai käsiteltävillä työkaluilla, varusteilla tai laitteilla. 

Jännitteisien osien läheisyydessä tehtävä työ ei ole jännitetyötä, vaan työtä, jossa työn tekijä kehonsa osilla, työkalulla tai millä tahansa muulla esineellä ulottuu lähialueelle, mutta ei kuitenkaan ulotu jännitetyöalueelle.

SFS 6002 jännitetyö

Kuva: Jännitetyössä työn tekijä koskettaa jännitteistä osaa tai kosketus on mahdollinen


Sähkötapaturma

Sähkötyöturvallisuusstandardin määritelmän mukaan sähkötapaturma on kuolema tai henkilövahinko, joka aiheutuu sähköiskusta, sähköpalosta, valokaaresta tai sähkölaitteiston käytöstä johtuvasta sähköenergian sytyttämästä tulipalosta tai räjähdyksestä.

SFS 6002 sähkötapaturma

Kuva: Sähkötapaturmassa tapaturman aiheuttaa esim. sähköisku tai sähköpalo.


Riski

Riski tarkoittaa, että johonkin tavoittelemisen arvoiseen asiaan liittyy myös mahdollisuus negatiivisesta lopputuloksesta. Arkikielessä riskiä käytetään synonyymina epäonnistumisen tai uhan todennäköisyydelle. Turvallisuuden näkökulmasta riski tarkoittaa onnettomuuden todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmää.

SFS 6002 riski

Kuva: Riski on yhdistelmä todennäköisyydestä ja seurausten vakavuudesta


Henkilöstön termit

Sähköalan ammattihenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on soveltuva koulutus ja kokemus, joiden perusteella hän kykenee arvioimaan riskit ja välttämään sähkön mahdollisesti aiheuttamat vaarat. 

Sähköalalla työskentelee myös henkilöitä, joilla ammattihenkilövaatimukset eivät täyty kaikilta osin, esimerkiksi liian lyhyen työkokemuksen takia. Tällaisia henkilöitä kutsutaan opastetuiksi henkilöiksi. Sähköalan ammattihenkilö on opastanut heidät siten, että opastettu henkilö kykenee välttämään sähkön aiheuttamat vaarat.

Henkilöä, joka ei ole ammattihenkilö eikä tällaisen henkilön opastama, kutsutaan maallikoksi. 

Kaikkien sähköalan töitä tekevien henkilöiden tulee olla tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu. Tämä sähkötyöturvallisuusstandardin yleisvaatimus koskee sekä ammattihenkilöitä, opastettuja henkilöitä että maallikoita.SFS 6002 määritelmät

Kuva: Sähkötyöturvallisuuteen liittyvät henkilöstön määritelmät

Jokaiseen työkohteeseen, jossa työstä voi aiheutua sähköiskun tai valokaaren vaara, on nimettävä oman alansa sähkötöitä itsenäisesti tekemään kykenevä henkilö valvomaan työnaikaista sähköturvallisuutta. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja voi osallistua työhön tai tehdä sen kokonaisuudessaan itse.

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalta edellytetään muodollisen ammattitaidon lisäksi tietoa ja kokemusta käytettävistä asennusmenetelmistä, asennustarvikkeista ja työvälineistä sekä vastaavista sähkölaitteistoista. Tärkeitä ovat myös henkilön asenne turvallisuuteen, luotettavuus, huolellisuus ja vastuuntunto.

Suomessa sähkötöitä saavat tehdä työn vaativuudesta riippuen joko maallikot, opastetut henkilöt tai sähköalan ammattilaiset. Arvioinnista vastaa sähkötöiden johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö, kuten työnjohtaja tai projektinjohtaja.


Katsotaan nyt sähkötöiden tehtävien organisointiin liittyvä esimerkki, josta nähdään, millainen työn vaativuuteen liittyvä sähkötyöturvallisuuden valvonta-alue on eri henkilöillä.

SFS 6002 maallikko

Kuva: Sähkötöiden organisointi


Maallikko

Maallikko saa tehdä sähkölaitteiden parissa sellaisia töitä, joissa sähköiskun vaara on teknisesti estetty.  Maallikko ei ole sähköalan ammattilainen, mutta hänen pitää silti ymmärtää, mitä on tekemässä.

SFS 6002 opastettu henkilö

Kuva: Maallikko ei ole sähköalan ammattilainen


Opastettu henkilö

Opastettu henkilö saa tehdä rajoitetusti käyttötoimenpiteitä ja testauksia, koska hän on saanut sähköalan ammattihenkilöiltä sellaisen opastuksen, että pystyy arvioimaan, milloin sähkö voi työn aikana aiheuttaa vaaraa ja pystyy näin välttämään sähkön aiheuttamat vaarat.

SFS 6002 opastettu henkilö

Kuva: Opastettu henkilö on saanut perehdytyksen sähkönvaaroista sähköalan ammattihenkilöltä


Sähköalan ammattihenkilö

Sähköalan ammattihenkilöllä on sähköalan soveltuva koulutus ja kokemus, joiden perusteella hän kykenee arvioimaan riskit ja välttämään sähkön mahdollisesti aiheuttamat vaarat.

 

SFS 6002 sähköalan ammattihenkilö

Kuva: Sähköalan ammattihenkilöllä on soveltuva sähköalan koulutus


Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on itsenäiseen työhön kykenevä sähköalan ammattihenkilö, jonka sähkötöiden johtaja on nimennyt huolehtimaan työsuorituksen turvallisuudesta. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan on oltava työkohteessa. Hän voi osallistua työhön tai tehdä sen kokonaisuudessaan itse.

Sähkötyöturvallisuuden organisointiin voi osallistua myös muita henkilöitä. Esimerkiksi laajoissa töissä voidaan nimetä henkilöitä huolehtimaan osia sähkötöiden johtajan tai työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtävistä.

SFS 6002 työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja

Kuva: Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on itsenäiseen työhön kykenevä sähköalan ammattihenkilö


Sähkölaitteistojen käyttöä valvova henkilö

Sähkölaitteistojen käyttöä valvova henkilö vastaa sähkölaitteiston turvallisesta käytöstä työn aikana. Hänen tehtävänään on arvioida työn mahdolliset vaikutukset sähkölaitteistoon. Sähkölaitteistojen käyttöä valvova henkilö saa tukea sähkölaitteiston vastuuhenkilöltä.

SFS 6002 sähkölaitteistojen käyttöä valvova henkilö

Kuva: Sähkölaitteistojen käyttöä valvova henkilö vastaa sähkölaitteiston turvallisesta käytöstä työn aikana

Suomalaisen lainsäädännön mukaan sähkölaitteiston haltija vastaa sähkölaitteiston turvallisuudesta ja sen turvallisesta käytöstä. Sähkölaitteiston haltija ei yleensä ole sähköalan ammattihenkilö, mutta hän voi huolehtia vastuustaan teettämällä ammattitaitoa vaativat sähkötyöt alan ammattihenkilöillä.


Sähkölaitteiston vastuuhenkilö

Lainsäädännön mukaan tietyn tyyppisille isoille ja vaativille sähkölaitteistoille on sähkölaitteiston haltijan erikseen nimettävä määrätyn pätevyyden omaava käytön johtaja.

Sähkölaitteiston käyttötöissä käytön johtaja huolehtii siitä, että sähkötöissä ja sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä ja että käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi perehdytettyjä tehtäviinsä. Sähkölaitteiston haltijan on annettava käytön johtajalle riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa sähkötöitä ja käyttötöitä.

SFS 6002 sähkölaitteiston vastuuhenkilö/käytän johtaja

Kuva: Sähkölaitteiston käyttötöissä käytön johtaja huolehtii siitä, että sähkötöissä ja sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia


Tässä vielä yhteenveto sähkötöiden organisaatiosta:

  • Sähkötyöturvallisuuden valvonta-alueen laajuus riippuu siitä, millaisessa roolissa henkilö on organisaatiossa.
  • Jokainen työntekijä vastaa omasta työstään ja sen välittömästä vaikutuspiiristä.
  • Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan valvonta-alueena on työkohteessa tehtävä työ ja koko työkokonaisuus.
  • Sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja valvoo koko järjestelmää.

SFS 6002 sähkötöiden organisaatioKuva: Sähkötöiden organisaatio

 


Vastuut ja organisointi

Käydään nyt läpi vastuun jakautumista yhteisellä työmaalla, jossa on tilaaja sekä eri sähköalan yritysten henkilöstöä töissä. Jokaisella yrityksellä on oma sähkötöiden johtaja, joka piirroksessa on merkitty lyhenteellä STJ. 

On tyypillistä, että esimerkiksi isommissa rakennuskohteissa tai isommissa huoltoseisakeissa samalla alueella työskentelee useiden eri yritysten edustajia. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että kaikkien osapuolien työt ovat järjestetty siten, että työstä ei aiheudu vaaraa yrityksen omalle henkilöstölle tai toisen yrityksen edustajalle. Töiden yhteensovittaminen ja turvallisuuden varmistaminen onkin tilaajan tärkein tehtävä. Tee aina työsi ohjeiden mukaan ja noudata sähköturvallisuuden vaatimuksia. Näin varmistat turvallisuuden kaikille osapuolille. Muista, mitä esimerkkitarinassamme kävi, kun useampi työporukka työskenteli samassa kohteessa eikä tilaaja hoitanut vastuitaan kunnolla.  

sfs 6002 yhteinen työmää

Kuva: Töiden yhteensovittaminen ja turvallisuuden varmistaminen onkin tilaajan tärkein tehtävä.


Sähkötöiden johtaja toimii sähkötöitä tekevän yrityksen vastuuhenkilönä. Sähkötöiden johtajan tehtäviin kuuluu työn ohjaaminen, työnt­ekijöiden ammattitaidon varmistaminen ja opastaminen sekä työvälineistä ja työn ulkoisista puitteista huolehtiminen. Sähkötöiden johtaja vastaa omalta osaltaan sähkötyöturvallisuudesta ja nimeää jokaiseen työkohteeseen työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan. 

Jos työkohteessa olevat henkilöt puhuvat eri kieliä, on ymmärtämisen varmistamiseksi sovittava riittävät toimenpiteet, että kaikkien turvallisuus varmistuu.

sfs 6002 yhteinen työmää

Kuva: Sähkötöiden johtaja vastaa omalta osaltaan sähkötyöturvallisuudesta ja nimeää jokaiseen työkohteeseen työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan.


Työskennellessäsi yhteisellä työmaalla tilaajan velvollisuus on perehdyttää sinut työkohteeseen. Ja sinulla on oikeus saada perehdytys. Muista siis myös tarvittaessa vaatia perehdytystä, jos et sitä muuten saa!

sfs 6002 vastuunjako vuokratyössä

Kuva: Muista siis myös tarvittaessa vaatia perehdytystä, jos et sitä muuten saa! 


Vuokratyössä vastuunjaon periaate on se, että jokainen työnantaja vastaa omasta henkilöstöstään. Vuokralle antaja valitsee työntekijän, vastaa osaamisesta, osallistuu turvallisuusyhteistyöhön, sopii tarvittavista työkaluista ja suojaimista sekä seuraa palautetta työstä. 

Vuokralle ottaja määrittelee työn vaatimukset, hyväksyy työntekijän ja perehdyttää hänet työhön kohteessa, tarjoaa työkalut ja suojavälineet, vastaa työnjohdosta, osallistuu turvallisuusyhteistyöhön sekä valvoo työtä ja antaa palautteen.

sfs 6002 vastuu turvallisesta tekemisestä

Kuva: Vuokratyössä vastuunjaon periaate on se, että jokainen työnantaja vastaa omasta henkilöstöstään.

Vastuu turvallisesta tekemisestä kuuluu jokaiselle. Yhteisillä työpaikoilla kaikilla on oikeus turvalliseen työympäristöön ja velvollisuus toimia turvallisuutta edistävällä tavalla.

Sähkötyöturvallisuuskortti

Sisällysluettelo

  1. Miksi Sähkötyöturvallisuuskoulutus on tärkeää
  2. Sähkö- ja Magneettikentät
  3. Sähkötapaturmien ensiapu ja toiminta hätätilanteissa
  4. Lainsäädäntö ja vastuut
  5. Sähkötyöturvallisuuskortti koe kysymykset